Kiến thức đầy đủ về cấu trúc Neither… Nor

Kiến thức đầy đủ về cấu trúc Neither… Nor

Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn là chúng ta cũng thường bắt gặp cấu trúc “Neither ….Nor”, nhưng rất nhiều bạn vẫn còn nhầm lẫn và chưa biết cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp này dẫn đến trở ngại rất nhiều trong các kì thi và việc sử dụng  tiếng Anh hằng ngày. Bạn đừng quá lo lắng nữa, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tất tần tật về cách dùng và những điều cần lưu ý đối với cấu trúc “Neither… Nor”.

 1. Bạn đang không biết dùng cấu trúc “Neither…Nor”

1.1 Dùng cấu trúc “Neither… nor” như thế nào 

Cấu trúc “neither … nor” (không… cũng không) được dùng để phủ định một điều gì đó, thể hiện rằng việc đó không thể xảy ra được hay không được dành cho 2 đối tượng/sự việc/sự vật được nói đến trong câu.

Neither..nor thường được đứng ở đầu câu, tuy nhiên thì dù đứng ở vị trí nào trong câu thì Neither…nor đều được dùng để diễn tả “không…cũng không”. Lưu ý là bạn cần phải chia động từ trong câu theo danh từ thứ hai.

Neither…nor thường được đứng ở giữa câu để nối hai danh từ hoặc hai đại từ.

1.2 Cấu trúc “Neither…Nor”

Neither + N1 + nor + N2 + V(chia theo N2)

Ex:

Neither I nor he is chosen. (Tôi không được chọn, anh ấy cũng không được chọn).

She likes neither chicken nor pork. (Cô ấy không thích gà, cũng không thích thịt heo).

Neither my brother nor I study abroad. (Tôi và anh tôi đều không đi du học).

 1. Cấu trúc neither…nor trong câu đảo ngữ

S1 + V(phủ định) …. Neither/Nor + trợ động từ (khẳng định) + S2.

Ex: I don’t like coffee. Neither does he.

      He didn’t go to school. Neither did Cindy.

 1. Những lưu ý khi sử dụng neither… nor 

Khi chia động từ với neither…nor thì động từ phải được chia theo chủ ngữ thứ 2.

Ex: Neither you or he goes to work. (Cả bạn và anh ấy đều không đi làm).

Neither he nor I like chocolate (cả anh ấy và tôi đều không thích sô cô la)

Khi trong câu sử dụng cấu trúc neither…nor thì câu đó đã mang ý nghĩa phủ định rồi nên bạn không được thêm “not”.

 1. Cấu trúc Neither… nor làm liên từ

Cấu trúc neither…nor được dùng để liên kết các cụm từ, cặp từ hay mệnh đề để giữ chức năng ngữ pháp tương tự nhau.

4.1 Neither…nor nối các danh từ có chức năng làm tân ngữ trong câu

Ex:

I drink neither coke nor coffee. (Tôi không uống nước uống có gas cũng không uống cà phê)

She eats neither noodles nor lettuce (Cô ấy không ăn mì, cũng không ăn rau cải)

I like neither music nor books (Tôi không thích nhạc, cũng không thích sách).

           4.2 Neither…nor nối các động từ giữ chức năng vị ngữ trong câu

Ex:

They neither drink nor eat dinner (Họ không uống, cũng không ăn tối)

Today, Susan neither learns English nor goes to school. (Hôm nay Susan không học tiếng Anh, cũng không đi đến trường)

He neither hung out with me nor got food. (Anh ấy đã không đi chơi với tôi, cũng không đi mua đồ ăn)

          4.3 Neither…nor là từ nối các tính từ trong câu

Ex:

He must be neither happy nor fun. (Anh ấy có lẽ không cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ).

She is neither upset nor disappointed with the results. (Cô ấy không thấy buồn hay thất vọng với kết quả)

         4.4 Neither…nor nối các mệnh đề trong câu

Ex:

Neither she wants to go to Australia nor I want to go there (Cô ấy không muốn đến Úc và tôi cũng không muốn đến đó).

Neither Mary goes get food nor I go get food. (Mary không đi mua thức ăn và tôi cũng không đi mua thức ăn).

 1. Bài tập vận dụng

    5.1 Choose best the best answer

 1. Neither Lyra nor her husband____ going to the party today.

 1. is

 2. are

 3. were

 4. was

      2. _____ I nor my sister is a teacher.

 1. Neither

 2. Either

 3. Nor

 4. Not

      3. He doesn’t go to the supermarket today,____ do I

 1. Neither

 2. Either

 3. Too

 4. So

      4. Jane neither prepares for the exams _______ studies English

 1. Or

 2. Too

 3. So

 4. Nor

      5. My sister likes __________ listening to music nor reading books

 1. Either

 2. Too

 3. Neither

 4. So

      6. I am neither a teacher ….. a doctor.

 1. or

 2. too

 3. nor

 4. so

      7._________ I nor mother is a doctor

 1. Neither

 2. Either

 3. Not

 4. So

8. A: You don’t do your homework. B: .___________

 1. You don’t, neither

 2. Neither do you

 3. You do either

9. He neither go picnic ____ study

 1. Or

 2. Nor

 3. So

 4. Too

10.  You should ______drink wine nor smoke

 1. Either

 2. So

 3. Neither

 4. Again

 5. And

5.2 Find the mistake and correct it

 1. You don’t like reading books, and neither don’t I

 2. My mom doesn’t drive well, and my sister doesn’t neither.

 3. My father either pick me up nor go to the supermarket

5.3 Fill out on the blanks 

 1. We should do your housework and they _______

 2. The strawberries aren’t ripe and ________ Blueberries

 3. Alex can neither sing____________ dance

 4. _________ Cigarette nor alcohol is good for your health.

 5. Mr Minh doesn’t like to eat noodles and ______- his wife

 6. Trang neither came to the party _________ go to the English class last night.

 7. The weather is neither cold _________ snowy today.

 8. My brother likes ______- football nor basketball.

 9. I will neither study in Ireland _____ England.

 10. My father neither go to the supermarket _______  go to the park with me.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *